söndag 14 november 2010

Gud är inte kristen!

Jo, jag menar verkligen detta och bekänner det. Gud är inte kristen! Hurdan är då Gud, den Gud som jag nästan varje söndag (och många andra dagar också) högt bekänner min tro till? Ordet Gud är egentligen bara en bokstavskombination för den obeskrivbare. I den judiska, mer konservativa (kanske ortodoxa) traditionen skriver man inte ut ordet Gud utan skriver G-d för att inte missbruka Namnet. Likaså uttalar man aldrig de fyra konsonanterna JHVH när de står i den nyss skrivna kombinationen. Man vill inte missbruka Namnet. Istället läser man och uttalar ordet adonai som betyder Herre eller min Herre. Allt detta vill också ge uttryck åt att den Gud jag bekänner mig till aldrig går att fånga in, aldrig går att beskriva, aldrig går att definiera. Gud är, med våra muslimska systrars och bröders bekännelse, större. Alla försök att tala om hurdan Gud är förminskar Gud. Nya Testamentet ger egentligen bara tre direkta beskrivningar av Gud: Gud är ljus ( 1Joh 1:5), Gud är Ande (Joh 4:24) och Gud är kärlek (1 Joh 4:8, 1 Joh 4:16). Men dessa beskrivningar är i sig så stora att det inte går att fånga in dem.

Många kristna har hävdat att den sanna bilden av Gud ges genom kristendomen. På sätt och vis kan jag förstå det, sett med kristna glasögon, och sett i ljuset av inkarnationen. Gud möter oss på ett unikt sätt i en historisk person, en person som genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse vill visa oss hurdan Gud är. Och samtidigt: Gud är större. Gud är större än summan av alla religioner. Gud är större än summan av alla försök att tala om hurdan Gud är. Gud är alltid större.

Därför kan vi inte säga att Gud skulle vara kristen, eller tala om den kristna guden till skillnad från den muslimska eller judiska guden. Det finns bara en Gud. Till och med många hinduer säger att det bara finns en enda Gud. Gud är bortom alla våra definitioner, bortom alla våra mänskliga försök att nalkas Gud.

När vi säger att vi tror på Gud, handlar det om en längtan efter den ogripbare, en längtan efter den som är, som är i varje nyfött ögonblick, som var innan tiden blev till och som är när tid och rum har upphört.

I denne ende/enda Gud kan vi alla förenas, likt solens strålar, i en barnteckning, som kommer närmre och närmre varandra ju närmre solen de kommer för att sedan smälta samman i solen.

Gud är inte kristen, men jag är kristen och mer om det vill jag skriva senare.

15 kommentarer:

tant lila sa...

Tack för de orden!

Jonas sa...

Nej i en mening stämmer det ju som Åke skriver. Gud är Gud. Muslimer och judar har en del av sanningen men hela sanningen finns bara hos kristendomen. För det finns en sanning och sanningen i dess fullhet säger Kyrkan, oavsett vad nu K-G Hammar för sin egen del må ha sagt.

P-A Jonsson sa...

Vi får heller inte glömma att vi var och en kan spegla Gud eftersom vi alla är skapade till Guds avbild. Vi kan genom vårt sätt att leva och vara skapa glimtar av Gud i vardagen.
På så sätt är det ogripbara gripbart. Det oändliga är nära.

Den totala sanningen finns endast hos Gud. I Bibeln är det helt tydligt eftersom Jesus säger att inte ens han har alla svaren.
Så därför kan vi bara ha vår tro - inte vår vetskap.

Bengt Malmgren sa...

Kanske är Gud inte kristen i samma mening som att Åke Bonnier inte är sin egen supporter. Åke för inte fram sig själv, utan det han tror på, det hans hjärta är fyllt av. Inte desto mindre är det Åke som är bärare av detta. På samma sätt är Jesus bärare av Gud. Den som har sett mig har sett Fadern, säger Jesus till lärjungarna.

Jesus vill vi vittna om för alla folk. Utan Jesus vore världen fattigare, och vår möjlighet att lära känna Gud vore mindre.


Ur Joh 1:
Filippos träffade Natanael och sade till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret."
Natanael sade: "Kan det komma något gott från Nasaret?" Filippos svarade: "Följ med och se!"
Jesus såg Natanael komma och sade om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek."
Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet."
Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung."

mvh
Bengt M

Lars Flemström sa...

Det är väldigt lätt att oreflekterat köpa påståendet att Gud är större än någon religion. Men det förutsätter att alla religioner är rent mänskliga konstruktioner. Och i så fall är väl Gud också en mänsklig konstruktion. Det är verkligen att förminska Gud att påstå att Guds Ord är mindre än Gud själv. Vi hamnar i rena spekulationer om Guds existens, i stil med påståendet att det inte är vetenskapligt bevisat att tomtar inte finns. Så varför inte tro på tomten i stället?

P-A Jonsson sa...

Är det inte så att religionen som system är en mänsklig konstruktion?
Däremot är religionens innehåll av Gud.
(Medveten om att det är lite luddiga begrepp, men jag hoppas at det ändå framgår hur jag tänker.)

Så fort vi försöker beskriva Gud med våra termer och sätta in Gud i våra strukturer så örminskar vi Gud. Det bästa vi kan åstadkomma är att återge en spegling av en liten del av det som Gud är.

För mig är det en tveksam sammanblandning att säga att Bibelns ord i varje läge och var för sig är liktydigt med Guds budskap. Ord är inte lika med budskap.
För att nå budskapet så måste vi förstå orden. För att förstå orden så måste vi sätta dem i sitt sammanhang - tidsmässigt, kulturellt etc.
Om vi bara ser på orden för sig så blir den kristna tron fjättrad vid en viss del av världen vid en viss tid i en given situation.
Men Guds budskap är så mycket större än så - det är evigt.

Bibeln säger ju att vi inte kan förstå allt. Vi kan inte se Guds ansikte. Vi måste försöka förstå Gud genom hur Gud uppenbarar sig.

tant lila sa...

Man måste givetvis inte bara förstå orden i Bibeln och andra heliga skrifter utan ANDEMENINGEN i orden. Lösryckta ord och citat kan lätt bli misstolkade. Här har vi ju den stora faran i bokstavstroheten.
Det är ju inte heller bara kontexten, det vill säga den kulturella, historiska och samhälleliga man måste se utan också de problem som uppstår i språket, i svårigheten att få adekvata ord i översättningar, i hur gamla ord förändrar sin betydelse, i att se hur flera olika översättningar kan förändra ett innehåll. Se bara på våra egna olika bibelöversättningar hur ibland annat ett mustigt och talande språk i nästa översättning kan ha förvandlats till något blaskigt och intetsägande.

tant lila sa...

Fel i texten
I mitt förra inlägg blev det fel
Det ska vara
"Se bara på våra egna bibelöversättningar hur ibland ett..." Inget "annat"

Bengt Malmgren sa...

"Trons skatt" har vi i lerkärl. Vi tror att det finns ett uppenbarelseinnehåll i den tro vi ärvt som verkligen är av Gud, är uppenbarad Sanning. men som sagt, vi har skatten i lerkärl, vi har svårt att fatta höjden och bredden och djupet, och ibland fokuserar vi mer på lerkärlet och försöker bättra på det, då får vi mänskliga konstruktioner, paradoxalt mera bräckliga än om vi förtröstar på skatten som finns i kärlet utan att krampaktigt försöka bevara den...

Tomas sa...

Det var väl C.S. Lewis som jämförde de olika religionerna vid matematiska uträkningar. Hans slutsats var att kristendomen är den religion där uträkningen stämmer. De andra religionerna är att jämföra med felräkningar.

Lars Flemström sa...

P-A
Det är väl snarare teologin än religionen i sig som är en mänsklig konstruktion?

P-A Jonsson sa...

Lars Flemström,

Det är möjligt att vi leker med ord, men en tämligen vedertagen definition av begreppet religion är "varje specifik föreställning om en yttre makt, något som vanligen omfattar ritualer, en etisk kod, en livsfilosofi och en världsbild".
Teologi är mer av den teoretiska tankebyggnaden kring religionen.

P-A Jonsson sa...

tant lila,

Vad gäller Bibel-översättningar så kanske den största och viktigaste skillnaden mellan olika översättningar är hur man förhåller sig till ursprungstexterna. Vad för forskning lägger man bakom översättningen? Vilka källor har man tillgång till?

Varje ny översättning för kritik för att den tappat märg och kärna. Även 1917 års svenska översättning hudflängdes när den kom...

Anonym sa...

Det verkar som om Storkyrkan inte heller är så kristen utan ett museum med lite musik med Entreavgitft året runt!
Domkyrkoförsamlings kyrkoråd är som en kondom mot andlig befruktan!

Sofisten

P-A Jonsson sa...

Sofisten,

Det är helt gratis att gå på gudstjänst i Storkyrkan. Du behöver heller inte betala något inträde om du ska gå in för att be eller liknande.

Storkyrkan har, i tillägg till att vara kyrka, en roll som kulturhistorisk plats. Utöver gudstjänsterna har man valt att ta en liten avgift för de besökare som använder kyrkan som ett museum. Det är något som förekommer i många kyrkor runt om i världen. (Senast jag var i London betalade jag en hyfsat stor peng för att besöka Westminster Abbey.)