söndag 9 augusti 2009

Av män, för män!

Jag har fått en hel del "mothugg" på mina blogginlägg. Ofta har mothuggen kommit då jag har tagit konsekvenserna av min teologiska hållning och min bibelsyn. Jag har blivit angripen för att inte vara kristen, jag har indirekt blivit angripen för att inte hålla mig till Svenska kyrkans ursprungliga lära o s v. Alla dessa angrepp kan jag naturligtvis ta. "Den som leken ger får leken tåla". Men kanske borde jag ändå rimligen redovisa min bibliska hållning, mitt förhållande till Bibeln. jag begär inte att Lars, Jonas och diverse anonyma ska hålla med mig. Kanske tycker de att jag sviker den "rätta läran", vilken den nu är. Men när jag redovisar min bibeltolkning står jag i en bred tradition i Svenska kyrkan. I mitt förra blogginlägg antydde jag min hållning. Nu vill jag tala klarspråk.

För att börja med en sammanfattning vill jag citera den framlidne biskopen Ingmar Ström som i en av sina konfirmandböcker skrev: Bibeln är inte Guds Ord men Guds Ord finns i Bibeln. För mig har den meningen kommit att bli ett uttryck för min bibelsyn. Jag är undervisad i Uppsala på det "glada 80-talet" i bibeltolkning. Det var den historisk kritiska bibelsynen som gällde. Bibeln är skriven av män, för män ( på den tiden), i ett bestämt syfte, med en speciell kvinnosyn, med en speciell omvärldsuppfattning. De bibliska böckerna kan ha många olika författare och kommit till under flera olika tidsepoker. Gällande de 5 Moseböckerna finns det flera källor ( den s k 4-källshypotesen), en del profetböcker har fler profeter och profetlärjungar som skribenter. Troligen har t ex profeten Jesaja tre författare som levt i tre olika tidsskeden. Tillkomsten är lång och processen med marginalanteckningar som förts in i själva texten inte helt okomplicerad Gällande evangelisterna har Markus troligen legat till grund för Matteus och Lukas inkluderande en specialkälla som kallas Q av tyskans "Quelle" (=källa). Johannes är ett separat evangelium där t ex de första 18 verserna i 1:a kapitlet kan vara hämtade från annat håll. Läser man kommentatorn Rudolf Bultmann anser han att evangeliet hade en annan komposition från början än den som nu står där.
Aposteln Paulus är troligen inte författare till alla brev som han tillskrivs. Jesus har kanske inte sagt allt det som det står att han har sagt etc, etc. Detta är inte så märkvärdigt. Det är en del av bibelvetenskapens kunskap sedan länge.

För mig är inte det viktiga om Jesus gjorde underverk. Han har säkerligen gjort sådant som människor på den tiden uppfattade som underverk. Nej, jag förnekar inte underverk. Jag förnekar inte jungfrufödsel etc, men det är inte så viktigt för mig i mitt liv och i min förkunnelse.
Om och om igen kommer jag tillbaka till följande viktiga påståenden:
1) Jesus har levt som en historisk person.
2) Jesus har undervisat och samlat lärjungar. Det viktiga för Jesus var tanken på Guds rike som Han drev i alla sammanhang.
3) Jesus har provocerat den romerska myndigheten och vissa judiska ledare.
4) Jesus har blivit avrättad genom korsfästelsen som var en vanlig romersk avrättningsform.
5) Jesus uppstod från de döda på tredje dagen. graven var tom och han mötte sina lärjungar och en del andra.
6) Jesus är Gud i en unik mänsklig gestalt.

När jag undervisar/predikar om/över en text är det viktiga för mig att texten talar in i mitt och andras liv, att försöka tolka texten in i vårt sammanhang. Texten själv är skriven i ett visst sammanhang, av en författare som levt i en viss tidsepok och som haft en viss syn på tillvaron präglad av sin tid. Detta får man aldrig glömma bort. Därför går det inte att läsa som det står och tro att det bara är att slå upp i Bibeln som man slår upp i en telefonkatalog. Bibeln måste tolkas utifrån ett historiskt kritiskt perspektiv, menar jag. Visst finns det en historisk bakgrund, visst beskriver faktiskt visa bibliska böcker historiska händelser och historiska personer. Att förneka det vore ohistoriskt. Men, som sagt, om texterna ska ha betydelse måste de ha betydelse in i mitt/ditt eget liv just nu.

Denna syn delar jag inte med alla kristna. I mer evangelikala bibelkretsar skulle man säkert protestera, men i den del av den katolska traditionen som är van vid historisk kritisk forskning, i den lutherska traditionen som likaledes har den vanan och i både den anglikanska och reformerta traditionen som har siktet inställt med ett kritiskt öga är inte detta några konstigheter.

Säkerligen kan jag nu beskyllas för allt möjligt, men jag står i en bred tradition i den europeiska och nordamerikanska kristenheten (kanske då inte de olika "bibelbältena") och till syvende och sist tackar jag Gud för det bibliska tilltalet!!!

12 kommentarer:

Lars Flemström sa...

Det är hur tydligt som helst en generationsklyfta. Jag är döpt i Svenska kyrkan, i en annan lära (äldre? ursprungligare?) än den som Åke har blivit undervisad i under 1980-talet. Det framgår tydligt av hans inlägg.

Men till en del slår Åke in öppna dörrar. T.ex. att det finns marginalanteckningar som har förts in i bibeltexten, är ingen nyhet för mig. Jag anser att detta är principiellt fel. Jag har läst historia vid universitet, inkl historievetenskaplig källkritisk metod. Det är inte samma sak som "den historisk kritiska bibelsynen", som enligt min mening är ovetenskaplig.

Åke delar tydligen min åsikt att Markus-evangeliet var det första evangeliet som skrevs. Det står i Eusebios' kyrkohistoria.

Åke utdelar själv rejäla rallarsvingar mot sina meningsmotståndare. Vem tror att det bara är att slå upp i Bibeln som man slår upp i en telefonkatalog? Det är verkligen en nidbild.

Jag gissar att Åke har missförstått vad som menas med "traditionen" i katolska sammanhang. Det är ingen katolsk tradition att omvärdera vad kyrkan tidigare har lärt. Och det är en tämligen ny tradition i Svenska kyrkan. Min bibelsyn bygger på Svenska kyrkans undervisning ungefär till och med 1965.

Ingemar Ström var en medialt mycket uppburen biskop. Jag har aldrig förstått varför. Men regeringen tog ett allt fastare grepp om biskopsutnämningarna under andra hälften av 1900-talet, med följd att vi fick allt fler svaga och otydliga biskopar. Svk framstod allt mindre som en angelägenhet för vanligt folk.

Jonas sa...

Jag hoppas att du inte tycker att jag har angripit dig, däremot har jag haft vissa frågor, och vissa synpunkter som jag delgett. Jag tycker att det är väldigt bra att du inte förnekar jungfrufödseln, att Jesus är Gud, och samtidigt människa. I det så skiljer du ju tydligt dig åt från biskop Spong, som jag tycker att Svenska kyrkan inte borde ha något med att göra på det sätt som varit hittills.

Om man nu med "Bibeln är inte Guds ord" menar att det finns delar i Bibeln som inte är Guds ord utan bara människors ord kan man ju då fråga sig vilka delar man ska välja bort och vem som ska göra det urvalet. Samtidigt underkänner man då konciliernas kanonisering. Oavsett vem som nu har skrivit böckerna behöver de förvisso inte vara mindre sanna för det. Det är givet att man inte som vissa kan tolka vad som står utifrån dess ordalydelse, till exempel beträffande frågan om betydelsen av att kvinnor ska tiga i församlingen. Man måste också ha som utgångspunkt att den kristna tron fanns både före alla böckerna i NT skrevs ned och de kanoniserades. Därför är det väl egentligen rätt att säga att den kristna tron utgår från Traditionen men är i allt väsentligt sammanfattad i Bibeln. För tolkningen måste då också alla olika brev som skrev mellan biskopar i den första tiden m.m. vara till stor ledning.

Rickard Lind sa...

Åke

Det som saknas i de punkter du nämner är den transcendenta dimensionen. Den som gör att det finns en poäng i att Jesus är sann Gud och sann människa. Att kristendomen, liksom judendomen är teistisk. Allt detta kretsar kring den tredje trosartikeln (SKB s.447), den om den helige Ande. Vem är den helige Ande och vad gör den helige Ande?

1. Den helige Ande har något med hur Gud skapar världen att göra ("gudsvind" i Bibel 2000)
2. Den helige Ande använder profeterna i GT på övernaturliga sätt
3. Den helige Ande gör jungfru Maria havande med Jesus Kristus
4. Den helige Ande har något med Jesu himmelsfärd och Andens utgjutande på pingst att göra.

Jag gör därför följande påstående om den helige Andes natur:
Där den helige Ande är står himlen öppen och där himlen står öppen är den helige Ande.

Teologer som Gardell kan prata om Jesus som en unik människa med något immanent gudomligt (kanske med en särskilt stark gudsgnista i gnostisk anda) som har uppstått från de döda. Men det finns inget i denna tankevärld som kräver att han är sann Gud och sann människa på en och samma gång. Och om jag skall driva tanken på den helige Ande och smörjelsen lite längre så blir aspekten Messias/Kristus hos Jesus kanske rentav frånvarande.

Uppståndelsen är utifrån Matteus 22:23-33 och Markus 12:18-27 (när Jesus konfronteras av några saddukeer), kanske redan nedlagd i skapelsen, men i alla fall nedlagd i det gamla förbundet. Vi kristna skall så vitt jag förstått det uppstå med fullkomliga kroppar på uppståndelsens dag, säkerligen om vi tagit del av nattvarden.

Efter uppståndelsen kommer också domen och himmel/helvete, vilket är en transcendent dimension som vi, om vi gått domen till mötes i förväg, kan få uppleva i nattvardens sakrament. Inte bara ett immanent möte med den uppstånde Jesus utan att himlen verkligen öppnas och vi får komma inför Faderns tron i himlen tillsamans med änglarna, de heliga och Jesus Kristus själv som är lammet. Utifrån beskrivningen du ger av din bibeltro Åke så saknas till synes hela den här biten.

Så som jag läser det du har skrivit så kan det största en människa får erfara bara vara mötet med Jesus. Det är i min mer sakramentalt tillvända teologi ett hot mot dopet och folkkyrkotanken, som börjar strax efter mötet med Jesus Kristus när vi förenas med honom i dopet och tas upp in i hans uppståndna och till HIMLEN UPPSTIGNA kropp.

Kyrkans liv är inte att bara en fråga om att komma till, och sitta vid, Jesu fötter utan att ständigt vara förenad med hans egen kropp i det sakramentala livet. Jesus säger: "Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet." (Joh 6:53), "Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig." (Matt 5:48) Det Kristna livet handlar om att genom det sakramentala få dela hela Treenighetens mysterium och liv redan här och nu.

Jesus Kristus är Faderns Son som genom den helige Ande har trätt in i världen (som i sig är skapad genom Sonen) och förenats med det mänskliga i jungfru Marias äggledare/livmoder och sedan fötts som ett människobarn. Därefter har han förenat sig med hela den fallna världen i Getsemane, förråtts, skymfats, pinats, korsfästs, dött, uppstått och farit upp till himlen. Sedan kommer den helige Ande på pingst!

Lämplig läsning Johannes 14-17.

Johannes döparen säger om Jesus:
"Han skall döpa er med helig ande och eld." (Matt 3:11, Luk 3:16)

Jesus säger till lärljungarna:
"Ta emot helig ande." (Joh 20:22)

Lukas beskriver:
"De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem." (Apg 2:3)

I Kristus
Rickard

Josa sa...

Jag ska fatta mig kort, men har precis hittat din blogg och blev genuint glad att se att en pastor (eller vad du har för benämning) bloggar. Hänger med i hur livet ser ut idag, helt rätt! Tack :)

Rickard Lind sa...

Åke

Glömde att mellan punkt 3 och 4 nämna händelsen när Johannes döper Jesus i Jordan och Anden sänker sig ner över honom som en duva.

Rekommenderar dig varmt biskop Anders Nygrens bok "Kristus och hans kyrka" (Lund: SKDB, 1955, 107s.) som behandlar Jesus Kristus och kyrkan i bibeln. Hittas på antikvariat.

Rickard

Jonas sa...

Sara, Åke är präst och domprost, det är faktiskt en hel del präster som bloggar och det är roligt.

Anonym sa...

HURRA ÅKE!! En vettigt präst!! Jag är kristen mer skyr församligar då de har en tendens att bara innehålla fördömliga idioter som använder sig av Gud för egna själviska motiv.

Har just hittat din blogg och känner en glädje och igenkännande i tron. Du får min bugning för vettiga resonemang och mycket klara uttryck av vad du tänker och menar. Jag myser redan över de " upprörda" kommentarerna du fått. Dessa måste jag gå igenom och läsa - sånt är roligt.

Jag hurrar även för citatet angående bibeln, den ska jag minnas jag som själv hänrör ofta till den!

Så, ta hand om dig Åke och på återseende - God´s Bless som amerikanerna säger :)

/ Jennie

Jonas sa...

Ms Diva, "föredömliga idioter som använder sig av Gud för själviska motiv"? Och du kallar dig kristen..

Anonym sa...

Jajemen Jonas. Det gör jag! :) Trevlig helg!

Anonym sa...

Din bibelsyn är skrämmande när du skriver "Bibeln är inte Guds ord"

Åke Bonnier sa...

Bästa/bäste Anonyme/Anonyma! Bibeln är inte Guds ord men Guds Ord finns i Bibeln. AlltsÅ Bibeln måste tolkas och förstås utifrån den tid just den enskilda texten/bibelboken tillkom, vad författaren menade och hur det kan förstås in i 2000-talets tillvaro.
Struntar man i allt detta kan bibelsynen bli skrämmande.

Jonas sa...

Den kristna tron fanns före böckerna i NT kanoniserades och till och med före böckerna skrevs. Därför sammanfattar NT i allt väsentligt den kristna tron, som ju utgår från den kristna traditionen. Någon bokstavstolkning av Bibeln låter sig därför inte göras.