torsdag 11 juni 2009

Återkommer med blogginlägg på måndag!

8 kommentarer:

Per-Ola Larsson sa...

Jag vet naturligtvis inte vad som står i det omtalade avtalet. Det väsentliga är vad som skall ske i S:ta Clara kyrka.
Mitt initiativ i Kyrfkans Tidning gällde möjligheten för alla som arbetar i city att ansluta sig till Domkyrkoförsamlingen och i cityförsamlingarna få sin församlingsgemenskap och betala sin kyrkoavgift dit. Det skulle också säkra citykyrkornas ekonomi.

Jag har nu granskat S:ta Clara kyrkas hemsida:
Vänföreningen inbjuder till
* "Vineyard", en högerextrem förelse av typ Livets ord.
* "Alphakurser", som är creationistiska och kyrkokonservativa
* kongresser i regi av Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Den är knappast av folkkyrkokaraktär.
Vidare talas om "diakoni" på Segels Torg.
Vill vänförfeningen anlita kvinnliga präster?
Vill vänföreningen acceptera samkönade äktenskap?

Det är väl gott och väl att bjuda narkomaner på kaffe och bullar på Sergels torg. Detta leder enbart till en låt gå mentalitet. De som har nått en sådan social misär behöver mer än kaffe. Om Domlyrkoförsamlingen verkligen vill hjälpa dessa människor borde man ta kontakt med Norrmalms stadsdelsnämnd och kräva att nämnden tillämpar 5 kap 7 § socialtjänstlagen, så att dessa personer enligt lagen "får leva som andra". och får sysselsättning och bostad.
Bäste Åke Bonnier: Dra tillbaka avtalet med S:ta Claras vänförening - en främmande fågel i Svenska Kyrkan och verka för en levande folkkyrka i S:ta Clara.

Vänligen
Per-Ola Larsson

Elisabeth Sandlund sa...

Men snälla Per-Ola Larsson, läs innantill och ta reda på fakta innan du drämmer till en väl fungerande, mångfacetterad, öppen verksamhet. Dina invektiv om Vineyard får stå för sig själv men faktum är att det som inbjuds till på www.klarakyrka.se är en konferens med Kairos New Wine. New Wine har inget med Vineyard att göra utan är en förnyelserörelse inom Svenska kyrkans systerkyrka i England.
Alphakurserna är varken kreationistiska eller kyrkokonservativa. De utnyttjas som ett kraftfullt evangelisationsverktyg inom kyrkor av alla slag över hela världen. EFS är en väletablerad del av den svenska folkkyrkan, med särskilt fokus på lekmännens roll vid sidan av kyrkans anställda.
Och den diakoni som S:ta Clara bedriver går ut på så mycket annat än att bjuda narkomaner på bullar. Cafévagnen på Sergels torg är ett av många sätt att komma i kontakt med de människor som behöver hjälp av olika slag, inte sällan med att kräva sin rätt gentemot de sociala myndigheterna.
S:ta Clara kyrkas vänner finns mitt i kyrkan, mitt i storstaden. Vi är ingen främmande fågel, men vi pekar på en möjlig framtidsväg för folkkyrkan, att engagerade lekmän tar ansvar för kyrkans verksamhet och ekonomi.
Elisabeth Sandlund
vice ordförande
S:ta Clara kyrkas vänner

Åke Bonnier sa...

Bäste Per-Ola Larsson,
Under mina dryga två år som domprost i Stockholms domkyrkoförsamling har jag följt S:ta Clara kyrkas verksamhet på nära håll, firat gudstjänst där både som predikant och som sittande i kyrkbänken. Jag har samtalat med domkyrkokomministern Carl-Erik Sahlberg och andra präster som tjänstgör i den kyrkan, jag har resonerat om olika konferenser och talare. Jag har mycket god inblick i det diakonala arbetet som är långt viktigare än bara de kaffekoppar och bullar du beskriver.

Jag gläds över att detta arbete, som också har en evangelikal prägel som rymms i den vida Svenska kyrkan, får fortsätta och utvecklas. Kanske är S:ta Clara idag en av de mest besökta gudstjänstkyrkorna en alldeles vanlig söndag. Man är Jesuscentrerad och tydlig i sin tro. Visst ryms teologiska tankar och ställningstaganden som inte är mina egna och som inte speglas i Storkyrkans och S:t Jacob kyrkas gudstjänstliv. Men den bredden får finnas i Stockholms innerstad.
Nu sluter vi ett tidsbegränsat avtal med S:ta Clara kyrkas vänner - ett avtal som upphör, om det inte omförhandlas, sista december 2013. Avtalet handlar då om att S:ta Clara kyrkas vänner blir ny arbetsgivare för befintlig personal och fortsätter att bedriva den verksamhet som bedrivs idag i enlighet med Svenska kyrkans gudstjänstböcker och Kyrkoordningen. De medarbetare som innehar vigningstjänst är självklart underställda biskop och domkapitel.

New Wine är något annat än Vineyard
(http://www.kairosnewwine.se/vad-ar-kairos-new-wine/). Det handlar om andlig förnyelse. Kanske kan det inspirera på olika vis. Det är inte den andlighet som jag själv känner mig hemma i eller som jag vill vara ledare för och i men jag respekterar i allra högsta grad deras möjlighet att verka och de har betytt mycket positivt för så många.

Gällande kvinliga präster är det en "ickefråga" i S:ta Claras sammanhang. Prästvigda kvinnor är lika mycket präster som prästvigda män.

Gällande samkönade äktenskap kan man hitta skillda uppfattningar inom Svenska kyrkan. I Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka är vi präster öppna för att viga/välsigna (beroende på kyrkomötets beslut) samkönade par som vill leva i ett livslångt förhållande. I S:ta Clara kyrka är prästerna kanske inte riktigt lika benägna till detta. Så är det redan nu och så får det vara.

Per-Ola, jag kan inte och jag vill inte dra tillbaka avtalet med S:ta Clara. Jag gläds över det!! Det är bra för Stockholms domkyrkoförsamling (ekonomiskt) och det är bra för S:ta Clara som ges möjlighet att än mer leva ut Jesus i ord och handling.

Per-Ola Larsson sa...

Elisabet Sandlund påstår att new wine och vineyard är olika saker. Så här läser jag på www.kairosnewwine.se: En viktig influens bakom New Wine är den tidiga Vineyard-rörelsen och John Wimbers undervisning som kom till England genom män som David Watson och biskop David Pytches --- 2006 gjordes en nystart och en breddning då New Wine Sverige och Kairos gick samman. Kairos startades 1996 som ett forskningsinstitut under Carl-Erik Sahlbergs ledning i S:ta Clara kyrka, Stockholm.
På New Wines hemsida får jag veta att Carl-Eric Sahlberg från Stockholms domkyrkoförsamling och Kjell Axel Johanson från den kyrkokonservativa baptistkyrkan Elim i Stockholm skall tala på new wines konferens. Varför vill Ni dölja att det som sker i S:ta Clata är ren och skär charismatisk rörelse?
Titta på bilderna från S:ta Clara kyrka. Deltagarna viftar med händer på samma sätt som hos pingstvännerna och Livets ord. Är det en värdig liturgi? Jag förstår att de trivs med det. Men varför kan de inte förskona Svenska Kyrkan från detta? Vifta gärna i Filadelfia. Men förskona Svenska Kyrkans medlemmar denna för Svenska Kyrkan främmande liturgi!
Jag känner denna förlamande charismatik från mitt hem. I slutet av 1940-talet genomförde de 4 frikyrkliga församlingarna i Bodafors (Småland) omfattande ”väckelsekampanjer” med "helandemöten". Under c:a 3 månader samlades vi alla kvällar i veckan i ”fullsatta” kyrkor.Bl a min mor vägrade under inflytande av dessa predikanter att gå till doktorn med sin otäcka cancer. Gud skulle bota henne. Efter ett års lidande dog hon. Men vilket ansvar tog helbregdagörarna för de 4 barnen som förlorade sin mor? Detta är min upplevelse av charismatik.
Jag trodde det skulle vara så tills jag i 15-årsåldern upptäckte den fridfulla liturgin i Svenska Kyrkan.
Jag tror att den mångfacetterade kyrkofamiljen tjänar många syften. Liksom många olika musikformer uppskattas av olika människor tror jag att de olika kyrkornas gudstjänstformer kompletterar varandra. Respektera det! Men blanda inte ihop formerna. Om jag vill delta i en charismatisk gudstjänst kan jag gå till Elim. Nu vill jag inte det. Det blir falsk varuupplysning om S:ta Clara vänner skall få utöva en liturgi som inte är Svenska Kyrkans. Jag vill känna mig hemma i en kyrka som jag tillhör. Jag vill inte möta en charismatisk gudstjänst i S:ta Clara. De som vill det kan väl gå till Filadelfia. Varför gör de inte det?
En fin diakoni kan utövas. Men det räcker inte med kaffe på plattan. Här måste Kyrkan göra en kraftinsats och samverka med kommunen. Kaffe varje dag löser inte problemen. De måste få sin lagliga rätt att få bostad ooch sysselsättning.
Set är sorgligt att Domkapitlet tillåter att S:ta Clara får användas av präster och andra till en för Svenska Kyrkan väsensfrämmande verksamhet.Skulle Filadelfia tillåta att deras kyrka används för en högkyrklig liturgi?

Låt oss respektera varandras egenart!
Broderligen'
Per-Ola Larsson

Jonas sa...

Per-Ola Larsson, vad vet du om vad som är Svenska Kyrkans liturgi? Vet du vad liturgi är överhuvudtaget? Man kan fråga sig det. Och självklart ska man kunna anse att äktenskapet är mellan man och kvinna..

För din upplysnings skull finns högkyrklig eller ortodox liturgi redan inom Pingströrelsen (jag tänker då på Peter Halldorfs Bjärka-Säby). Både det strikt högkyrkliga som du finner t.ex. i S:t Ansgars och S:t Laurentii eller på AkFs kyrkodagar och det karismatiska uttryckssätt som du finner i S:t Klara men också på OASrörelsens - detta hopp får vår kyrka och hela den svenska kristenheten - berikar Svenska kyrkan. I OAS-rörelsen finner du både helandegudtjänster, många sträckta händer, mycket förböner, liturgisk dans med mera, samtidigt som mässorna är fyllda av genomtänkt liturgi - och många deltagande präster är högkyrkliga för att inte tala om vår älskade biskop Bertil. Och inte har han något emot dessa karismatiska uttryck.

Om liturgin i S:ta Clara nu inte faller dig i smaken finns det många andra kyrkor att gå till i Stockholm, det som är rikedomen i vår kyrka är att [i regel] finns det något ställe dit man kan gå där liturgin och predikan och i övrigt passar en själv.

Anonym sa...

Kan inte låta bli att kommentera, eftersom det av allt att döma är så att Per-Ola egentligen inte alls har den blekaste aning om vad som händer i S:ta Clara!

Har ni, Per-Ola, någonsin besökt en av Gudstjänsterna? Eller eftermiddagsbönerna? Har ni varit med på Plattan och hjälpt till någon gång? Har ni lyssnat på någons berättelse? Och det samma gäller också för Livets ord: Har du någonsin varit där?!


Det är lätt att stå utanför och peka finger, men om du inte ens bryr dig att ta reda på hur det egentligen är då är dina ord och din kritik tom.

Jag har själv varit i Clara... jag har stått på plattan, jag har varit på gudstjänster, böner... jag har suttit på mottagningen och pratat med människor!

Vet du om att det finns vissa kritetier för att man ex. ska få ett boende? Det finns människor som får boenden, men inte klarar av att behålla dem pga. exempelvis drogmissbruk. Att vara på Plattan med Cafévagnen är ett sätt att förmedla hopp.. ett sätt att nå ut till människorna.. ett sätt att stilla ett behov tillfälligt. Ingen i Clara tror att mackorna och kaffet kommer att lösa problemen för de som man möter på Plattan, men det är som sagt ett sätt att nå ut.. och man får väldigt fin kontakt med människorna där! Dessutom är det ett faktum att det idag är färre missbrukare på Plattan än det var när man började vara där!

Jag kan förstå att du, Per-Ola har svårt med karismatik med tanke på din bakgrund... samtidigt finns det mycket illa som gjorts i Svenska kyrkans namn, så de karismatiska rörelserna är inte roten till allt ont, tvärtom! Ingen har dessutom tvingat dig till Clara... du har frihet att själv välja vart du vill gå, men bara för att du inte gillar det, ska väl inte de 2-300 besökare som kyrkan har varje söndag behöva lida?! Och som också tidigare nämndes så är Clara inte alls ensam av sitt slag inom svenska kyrkan! OAS-rörelsen har gjort och gör ett faktastiskt arbete imon Svk!

Och ännu angående din mor... vad finns det som säger att hon hade levat längre eller klarat sig bättre om hon hade gått till en läkare? När vår tid är inne åker vi hem... det kommer vi aldrig ifrån.

Jag hoppas verkligen att du tar dig tid att besöka kyrkan.. fler än en gång! Och att du utan förutfattade meningar ser vad som händer.. om du sedan, efter att ha besökt kyrkan ett antal gånger fortfarande tycker att det är förkastligt, då är det din åsikt och den får vi respektera. Men döm inte utan grunder!

Anonym sa...

Buy Cialis, Viagra, Levitra, Tamiflu. Get Cheap Medication online. Buy Pills Central.
[url=http://buypillscentral.com/buy-generic-cialis-online.html]Discount Viagra, Cialis, Levitra, Tamiflu Drugstore Online[/url]. canadian generic drugs. Top quality drugs pharmacy

Anonym sa...

Per-Ola Larsson är en känslomässigt instabil liten man som är vida känd som rättshaverist och konstant bråkmakare. Han är inte välkommen någonstans. Han säger sig företräda sjuka människor men har i samtliga fall enbart förvärrat och försvårat lidandet.