torsdag 24 juni 2010

Surt sa räven - pastor Swärd..?

Så var det nya "radarparet" pastor Stefan Swärd (pastor i Elimkyrkan på Östermalm) och Chrsiter Sturmark (ordförande i den ateistiska organisationen Humanisterna) ute i Svenska Dagbladet i en slutreplik om monarkin (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kyrkan-ar-ingen-statlig-myndighet_4908701.svd). Det tycks vara svårt för dem bägge att vår kungafamilj vänder sig till Svenska kyrkan för att få ha en vigselgudstjänst i Stockholms domkyrka för kronprinsessan Victoria och hennes dåvarande fästman Daniel Westling.

Både kronprinsessan Victoria och prins Daniel tillhör Svenska kyrkan, liksom kungen och drottningen. Svenska kyrkan förrättar vigselgudstjänster för sina medlemmar. Minst en av kontrahenterna måste tillhöra Svenska kyrkan för att vi ska viga. undantag kan beviljas av den lokala kyrkoherden.

På ett tidigt stadium hade jag ett samtal med den dåvarande riksmarskalken som frågade mig hur en vigselgudstjänst i Svenska kyrkans sammanhang, och då den berör kungafamiljen, går till. Jag informerade då om att det normala är att ärkebiskopen och överhovpredikanten (i egenskap av kungafamiljens själasörjare) är med. Under förra sommaren blev jag uppringd och tillfrågad om även jag ville vara med och fick då höra att kungafamiljen gärna ville ha biskop Antje Jackelén med. Det finns inga begränsningar i antalet officianter vid en vigsel och vi var alla glada över att två av våra medlemmar vände sig till oss för att be om en vigselgudstjänst med bön, lovsång, bibelläsning och välsignelse.

Det vi har gjort, och som kunde beses i TV förra lördagen, var en alldeles vanlig vigselgudstjänst om än med speciellt brudpar, speciella gäster och stark mediebevakning. Vi följde den gudstjänstordning som gäller i Svenska kyrkan och firade just en gudstjänst och inget annat.

Svenska kyrkan är inte en statskyrka. Det känner ovannämnda radarpar till. Vi har inte varit det sedan 1999. År 2000 separerade vi från staten. Vi är ett trossamfund bland trossamfund även om vi olyckligtvis lyder under en statlig ramlagstiftning.

En förnyad symbios mellan kungafamilj och Svenska kyrkan talar radarparet om i sin slutreplik. En fullständigt felaktig kommentar. Det är inte mer symbios mellan kungafamiljen och kyrkan än mellan någon annan medlemsfamilj och kyrkan. Kungafamiljen är fri att lämna Svenska kyrkan så länge man väljer att tillhöra ett annat evangeliskt lutherskt trossamfund i Sverige (Lutherska bekännelsekyrkan t ex eller Evangeliska Fosterlandsstiftelsen).

Att officianterna och biskop Eva Brunne hamnade under rubriken myndighet på bröllopskonsertens gästlista är beklagansvärt misstag där det snarare handlar om att hovet har svårt att hitta rätt begrepp och ligger något efter i sin kunskap. Men det är en petitess i det stora hela.

För inte är det väl så att pastor Swärd egentligen skulle vilja varit med själv och njutit av konserten eller assisterat i vigselgudstjänsten?

Är det kanske som det gamla uttrycket säger:

"Surt sa räven om rönnbären.."?

15 kommentarer:

Anonym sa...

Käre herde,

Du har rätt i det Du skriver och Du hade en stor dag häromdagen. Men tagga nu ner ("spänn av", som man sa förr) och försök omsluta även Swärd och Sturmark med kristlig kärlek istället för att förminska dem med onödigt nedlåtande retsamhet. Sturmarks och Swärds personliga motiv kan vi bortse ifrån, ty de har för sin del rätt i det principiella som är deras ärende, dvs att det är ett förlegat och odemokratiskt drag i vår konstitution att statschefen officiellt måste ha en viss religiös åskådning, Augustanas eller någon annan. Om, mot förmodan, inte också Du tycker det, så bör Du säga det tydligt istället för att antyda att en enkel pastor Swärd möjligen skulle kunna vara lite avundsjuk på Pastor Primarius för den senares närhet till kungastassen.

Jonas sa...

Hälsningar på S:t Johannes döparens dag! Bra och fyndigt inlägg igen av Åke. Om nu Stefan Swärd så gärna hade fått vara med tycker jag gott att han kunde ha fått någon liten uppgift. Kanske kunde han ha läst evangeliet?! Men då hade han fått iklä sig liturgiska kläder och inte haft på sig den vanliga frikyrkopastorkostymen. Han är ju inte präst men en kåpa är ju tillåtet (iallafall enligt katolsk tradition) och bara en vit alba går ju annars bra.

Jo angående EFS är det väl fortfarande en del av Svenska kyrkan?! Kan man vara med i EFS utan att vara med i Svenska kyrkan? Förutom den extrema [inte bara i sin litenhet] Lutherska bekännelsekyrkan och liknande finns ju också Missionsprovinsen och ELM-BV (som är knutna till Svenska kyrkan men inte har samma status som EFS vad jag vet.

JemyM sa...

En konstitutionellt påbjuden trosuppfattning är inte en tro som spirar från vilja och hjärta.

Ditt inlägg förminskar det principiella i att äkta tro måste vara fri, förmodligen i syfte att bevara världslig makt. Vem vill inte garantera en kung på sin sida på jorden när tron är fylld av tvivel.

Rickard Nyberg sa...

Hahahah gillar din humor åke ;) Klart att Åke är glad över att kungafamiljen trots kyrka-statseparationen valde att fortfarande tillhöra svenska kyrkan och då måste man väl som bloggskribent också få visa det offentligt ! Om Sturmarck och Swärd gillar att spy upp sin galla genom tidningarnas debattsidor så får dom väl tåla att man driver med dom också ;) !
Klart att Pastor Swärd är REJÄLT avundsjuk på Pastor Primarus för att han minsan fick vara med och skriva fin svensk historia men inte Swärd som fick finna sig hemma i tv soffan :)
För övrigt så vill jag tacka dig Åke och dina kollegor från lördagen den 19:e för en mycket stark, värdig och stämningsfull vigselgudstjänst samt dig och dina kollegor från söndagen den 20:e för en fin högmässa i Storkyrkan. Det var riktigt fint att få vara med inne i Storkyrkan då och se den i full kunglig prakt.
Ha det så gott så kanske vi ses i kyrkan framöver.
Mvh // Rickard Nyberg (en nyinflyttad gamla stan bo)

Quo wadis sa...

Jag tycker det var en fantastiskt fin vigselgudstjänst, och delar f ö inte alls Swärds och Sturmarks kritik. Men deras kritik måste ändra kunna framföras och respekteras, och deras uppfattning kanske t o m delas av en majoritet av svenska folket.
SvK är visserligen inte formellt en statskyrka, men heller ingen fri kyrka så länge de politiska partierna har sådant stort inflytande.

Åke Bonnier sa...

Jonas, En mycket sakkunnig person gav mig rätten att citera honom gällande kungafamiljens kyrkliga tillhörighet. Här kommer citatet:

"1.EFS är enligt sina stadgar (§ 1) en missionsorganisation med syfte att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt och vill utföra denna uppgift som en självständig organisation inom Svenska kyrkan och med frihet för anslutna föreningar och grupper att utforma arbetet efter lokala förhållanden. EFS brukar inte kallas trossamfund, men ser man på till exempel Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS: 1999:974 med ändringar 2002:728, 2005:227 och 2008:41) så finns EFS med i förteckningen över statsbidragsberättigade trossamfund (§ 3). Av detta skäl tilldelas man årligen statsbidrag (2009 med 2,3 miljoner kronor, vartill kommer bidrag med cirka 200 000 kronor till utbildningen vid Johannelunds Teologiska Högskola). Såvitt jag vet kan man bli medlem i EFS utan att tillhöra Svenska kyrkan.

2. Uppfattningen att kungen och hans familj kan vara medlemmar i en annan evangelisk-luthersk organisation än Svenska kyrkan är min. Det finns andra som delar den. Det finns säkert de som vill tolka successionsordningen på något annat sätt, men jag vidhåller att dessa grundlagsbestämmelser knappast ger grund för att avsätta kungen eller frånta någon i hans familj arvsrätt till tronen om vederbörande på annat sätt än genom medlemskap i Svenska kyrkan skulle ge uttryck för att han/hon är "av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är". Den gällande tolkningen i fråga om kungafamiljen tror jag kan uttryckas så att den av tradition uttrycker sin trosuppfattning genom att tillhöra Svenska kyrkan. Till det kan man lägga dels att uttrycket Svenska kyrkan inte användes vid tiden för successionsordningens tillkomst, dels att innebörden aldrig har behövt tolkas av någon rättslig instans."

Simon Wämmerfors sa...

Varför är det "normalt" att ärkebiskopen är med? Att det är normalt i fallet med statskyrka har jag inte svårt att förstå, men det är inte SvK längre.

Allt gott

Anonym sa...

Den här undermåliga och nervärderande typen av argumentation får mig att tappa förtroendet för Bonnier. Swärd & Sturmarks kritik var seriös och förtjänar ett seriöst svar. Bedrövlig läsning på många plan.

Fredrik

Anders Gunnarsson sa...

Kgl Salighetsverket ivrar. Det finns mycket hos SveK som man kan uppskatta, men ibland blir man bara trött. Att det finns en "viss religionsfrihet" hos regenten; alltså att kgl Majestätet kan tillhöra olika samfund som tillhör Augusburska bekännare, gör ju inte saken mycket bättre. Principen är patetisk Anno Domino 2010.

Den har ju heller inte efterlevts särskilt väl ens under 1500 eller 1600-talets fornstora lutherska dagar...

Bonniers svar till Swärd och Sturmark låter som en mus som försöker ryta. Det större Lejonet från Juda grundade inte ett nordeuropeisk samfund med småpåvliga ambitioner i det lilla röda huset vid fyrisån... Han nedlade inte heller succesionsordningen på 1500-talet i detsamma.

Anna-Karin sa...

Jag blir lite betänksam....många som starkt ifrågasätter kungahusets vilja att ha kvar "religionspassusen" i successionsordningen tillhör inte SvK. Hur kan nu det då komma sig att man blir så upprörd över misstanken om en gnutta .... avundsjuka.....

Jag tycker du skrev en bra inlaga Åke. Jag är ingen utalad monarkist, mer en praktisk - det är ett jätteprojekt att byta statsskick - men vet genom flitigt resande i olika länder att kungahuset skänker en viss glans till vårt lilla land. Vårt kungahus gör sitt jobb som galjonsfigurer i olika sammanhang väl och förtjänar kredd för det.

Om man nu ytterligare reviderade successionsordningen och tog bort "religionspassusen" och kungahuset ändå fortsatte sitt medlemskap i SvK, låt säga i flera generationer, hur skulle det då förklaras av de som nu ivrar för fri religionsrörlighet för kungahuset?

Jonas sa...

Åke tack för utläggningen angående EFS. Utifrån vad du skriver så bör det ju vara på det sättet att det går att stå utanför Svenska kyrkan men vara med i EFS (dock är det förhoppningsvis ovanligt).

Jag är jurist med inriktning på förvaltningsrätt och även om jag aldrig studerat denna fråga närmare delar jag den bedömningen att vi en rättslig prövning utifrån successionsordningens bestämmelser torde domstolen komma fram till att det inte är nödvändigt att tillhöra trossamfundet Svenska kyrkan. Det skulle därvid räcka om Kungen säger sig bekänna den tro som avses i nämnda paragraf i successionsordningen. Möjligen, om han skulle ha konverterat till ortodoxa kyrkan eller skulle gått med i frikyrkosekten Maranata, skulle det behövts en närmare utredning om det verkligen är en genuin bekännelse han har..

Det är också så; när det är fråga om något betungande för Kungen, att något annat än en bokstavstolkning kan komma i fråga, det vill säga inte någon extensiv eller teleologisk (observera inte teologisk (!)tolkning) som skulle kunna utvidga bestämmelsens räckvidd.

Det kan ju anföras att Svenska kyrkan i alla delar inte längre står för den tro som sägs i successionsordningen, men måste vara den enskildes tro som i grundlagens mening är den som avgör om osäkerhet skulle råda om Svenska kyrkans teologiska grund.

Så som det är idag skulle presumtionen dock med största sannolikhet vara att Kungen i och med medlemskapet i Svenska kyrkan, också bekänner den tro han ska bekänna.

Herr Wennerfors; ärkebiskopen är den högste representanten för Svenska kyrkan då är det, statskyrka eller inte, naturligt att han på förfrågan också viger de högsta representanterna för Svea Rike.

Andreas Holmberg sa...

Ett fint bröllop! Men det är under alla omständigheter orimligt att vårt mångreligiösa rikes statschef måste vara av den rena lutherska bekännelsen eller avgå. Monarkin behöver i sin nuvarande dekorativa form inte avskaffas - den är i vårt intelligens- och retorikaristokratiska land enda chansen för en vanlig Svensson som Carl Gustaf att bli statschef - men kravet på en viss religiös bekännelse måste tas bort! Det är lika orimligt som att flera av våra riksdagspartier uppträder som konfessionellt evangelisk-lutherska i kyrkoval och kyrkomöte. En anomali, en rest från det förskräckliga statskyrkosystem som sannerligen inte avskaffats helt. (OBS, jag är lutheran och medlem i både EFS och Svenska kyrkan!).

Duvan sa...

Är inte Eva Brunne en "myndighet" då? Kontrollant som hon verkar vara..Vem bryr sig om vad hon placeras som.

John Nilsson sa...

Kära Herr Bonnier! Nu är du väl ändå mer än lovligt osaklig? Du för inte fram ett enda sakligt argument. För övrigt så "vänder sig" väl inte brudparet till din kyrka - de har enligt grundlagen inget val! Samma ickeexistens av religionsfrihet gäller för dem som gällde när din kyrka bestämde över religionsfriheten för två sekel sedan. Jag kan inte tro att en person som ger ett intellient intryck, som du ju gör, ärligt kan tro att avund låg till grund för Swärds argument. Ärlighet är viktigt även i en debatt!
Det framgår med all önskvärd tydlighet att avundsjuka inte är ett karaktärsdrag hos Swärd, om man följt hans debatter eller predikningar. Artig inför överhögheten är han dock sällan - kanske var det detta du retade dig på, om jag nu emot slutet på min kommentar ska sjunka till din argumentationsnivå.

Jonas sa...

John Nilsson, har du inte läst vad som har skrivits innan? Kronprinsessan behövde INTE alls ha vigseln i Svenska kyrkan enligt grundlagen. Så är det, inse fakta.

För övrigt är det en god egenskap att vara artig inför överheten, och det gäller särskilt om man är en pastor då man ska vara ett föredöme för sin församling.