torsdag 18 december 2008

1+1+1+1=1

Det är sannerligen inte lätt för de centrala cityförsamlingarna att fungera i enlighet med Kyrkoordningen. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är församlingars viktigaste uppgifter. Gustaf Vasa församling och Adolf Fredriks församling har, på sikt, svårt att helt och hållet uppfylla sina församlingsfunktioner och önskade bli sammanslagna. Naturligtvis kan de inte bära varandra. Det blir en blind som leder en blind. S:t Johannes församling har förbättrat sin ekonomi och omstrukturerat församlingen med Stefanskyrkan som främsta gudstjänstkyrka. S:t Matteus församling räknar med utvidgning och har en bra ekonomi och bra struktur. Dessa fyra församlingar har av stiftsstyrelsen slagits samman till en församling - Norrmalms församling. Jag tror på den sammanslagningen och jag önskar fler sammanslagningar. Så länge den lokala kyrkan finns där med sina engagerade medarbetare, både ideella, förtroendevalda och anställda kommer kyrkan att upplevas lokal av de församlingstillhöriga och samtidigt ha starkare "slagkraft" i form av ekonomiska och personella resurser. Vi behöver inte vara rädda för större pastorala enheter så länge som den lokala församlingskyrkan finns där med öppna dörrar och gudstjänster, undervisning, diakoni och mission. Var kyrkoherden sitter spelar inte så stor roll liksom inte heller var kyrkorådet sammanträder. Låt kyrkan "blomma" i kraft av kyrkans Herre och med hjälp av jordiska resurser Det är det viktiga!

Vi måste skilja mellan tradition och uppdrag och uppdraget är det riktigt viktiga. Jesus säger: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28:18-20)

Inga kommentarer: